Ara
Kategoriler
  Menu Close

  Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası

  DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. 

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

  BİLGİ FORMU

   

  Doküman İsmi 

  DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası 

  Hedef Kitle: 

   DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. tarafından kişisel verileri işlenen DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş.’nin çalışanları dışındaki tüm gerçek kişiler 

             

  Hazırlayan: 

  DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş.

  Versiyon:  2.0

  Onaylayan:  DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. Üst Yönetimi tarafından onaylanmıştır.  

  Güncelleme Tarihi: 13/06/2018

   Politikanın hazırlanmış olduğu Türkçe dilindeki hali ile herhangi bir çeviri hali arasında bir uyuşmazlık çıktığı hallerde, Türkçe metni dikkate alınmalıdır. 

  © DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş., 2018

  İşbu belge DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın çoğaltılıp dağıtılamaz.  

   

  İÇİNDEKİLER

  1. BÖLÜM 1– GİRİŞ.......................................................................................................................... 4

  1.1. GİRİŞ........................................................................................................................................ 4

  1.2. POLİTİKANIN AMACI.................................................................................................................. 5

  1.3. KAPSAM................................................................................................................................... 5

  1.4. POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI..................................................................... 5

  1.5. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ......................................................................................................... 5

  1. BÖLÜM 2 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR................................................... 6

  2.1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI.......................................................................... 6

  2.2. VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ; BU HAKLARIN ŞİRKETİMİZE İLETİLECEĞİ KANALLARIN ..

  YARATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ........................................... 7

  2.3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI........................................................................... 8

  2.4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ.................................................. 8

  1. BÖLÜM 3– KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR...................................................... 9

  3.1. KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ...................... 9

  3.2. KİŞİSEL VERİLERİN, KVK KANUNU’NUN 5İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARINDAN BİR VEYA BİRKAÇINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLENMESİ............................................ 10

  3.3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ............................................................................ 12

  3.4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI............................................................................................... 13

  1. BÖLÜM 4 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU, ....................

  İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLANMA SÜRELERİ.................................................................................. 13

  4.1. KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU..................................................................................... 13

  4.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI..................................................................................... 16

  4.3. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ................................................................................... 18

  1. BÖLÜM 5 - DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. TARAFINDAN ................

  İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAHİPLERİNE İLİŞKİN KATEGORİZASYON.................................................. 19

  1. BÖLÜM 6 – DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. TARAFINDAN ...............

  KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI..................................... 22

  1. BÖLÜM 7 – BİNA, TESİS GİRİŞLERİ İLE BİNA TESİS İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME ..............

  FAALİYETLERİ İLE İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ............................................................................. 24

  7.1. DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş.BİNA, TESİS GİRİŞLERİNDE VE ........

  İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ.............................................................. 24

  7.2. İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ................................................................................................ 25

  1. BÖLÜM 8- KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI.......... 25

  8.1. DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş.’NİN KİŞİSEL VERİLERİ SİLME, YOK ..

  ETME VE ANONİMLEŞTİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ.................................................................................. 25

  8.2. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ TEKNİKLERİ..................... 26

  1. BÖLÜM 9– DİĞER HUSUSLAR..................................................................................................... 27

  9.1. DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ DİĞER POLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ........................................................................ 27

  9.2. DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI YÖNETİŞİM YAPISI......................................................................................................... 28

  EK-1 TANIMLAR............................................................................................................................. 29

  EK-2 KISALTMALAR......................................................................................................................... 30

  EK-3 KVK KANUNU’NUN UYGULANMASI BAKIMINDAN ÖNEM ARZ EDEN TARİHLER........................... 31

  EK-4 ÇALIŞAN ADAYLARININ VE İŞ ORTAKLARI ÇALIŞANLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ........ 32

   

  1.                  BÖLÜM 1– GİRİŞ

   

  1.1.            GİRİŞ

   

  Kişisel verilerin korunması, Şirketimizin en önemli öncelikleri arasındadır. Bu konunun en önemli ayağını ise işbu Politika ile yönetilen; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi oluşturmaktadır. Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin Şirketimizin yürüttüğü faaliyetler ise, bu Politika’daki esaslarla paralel olarak kaleme alınan DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası altında yönetilmektedir.

   

  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, KVK Komitesi işbu Politika ile yönetilen; müşterilerinin, potansiyel müşterilerinin, çalışan adaylarının, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerinin, işbirliği içinde olduğu kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir Şirket politikası haline getirmektedir.

   

  Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. (Bundan böyle “DÜZEY” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

   

  Bu Politika’da kişisel verilerin DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. benimsediği ve aşağıda sıralanan temel ilkelere ilişkin detaylı açıklamalarda bulunulacaktır:

  • Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
  • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
  • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
  • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
  • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
  • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
  • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
  • Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
  • Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
  • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.

   

   

  1.2.            POLİTİKANIN AMACI

   

  Bu Politika’nın temel amacı, DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışan adaylarımız, şirket hissedarlarımız, şirket yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır.

   

  1.3.            KAPSAM

   

  Bu Politika; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

   

  Yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel veri sahipleri gruplarına ilişkin işbu Politika’nın uygulama kapsamı Politika’nın tamamı olabileceği gibi (örn. ziyaretçimiz de olan çalışan adaylarımız); yalnızca bir kısım hükümleri de (örn. yalnızca ziyaretçilerimiz ) olabilecektir.

   

  1.4.            POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI

   

  Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

   

  Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralların DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlenmesinden oluşturulmuştur. Şirketimiz, KVK Kanunu’nda öngörülen yürürlük sürelerine uygun hareket etmek üzere gerekli sistem ve hazırlıklarını yürütmektedir. (Bkz. EK-3)

   

  1.5.            POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ 

  Şirketimiz tarafından düzenlenerek 07/10/2016 tarihinde yürürlüğe giren Politika 13/06/2018 tarihinde güncellenmiştir.

  Politika                                             Şirketimizin                                            internet                                            sitesinde

  (http://www.duzey.com.tr/documents/DUZEY_Topluluk_Sirketleri_KVK_Islenmesi_Politika.pdf)  yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

   

  2.                  BÖLÜM 2 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

   

  Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

   

  2.1.            KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

  Şirketimiz, aşağıda belirtilen hususlarda veri güvenliği konusunda gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirleri almakta, bu konuda en üst düzeyde dikkat ve özeni göstermektedir. Şirketimiz tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca “veri güvenliğini” sağlamaya yönelik alınan aksiyonlar ve tedbirler aşağıda belirtilmektedir. 

   

  • Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
  • Şirketimiz, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.
  • Şirketimiz kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun muhafazasının sağlanması konusunda kişisel verileri aktarmış olduğu iş ortakları ve tedarikçiler gibi veri işleyen kurumlar nezdinde farkındalıkları arttırmakta; iş ortakları ve tedarikçilerin KVK Kanununa uygun kişisel veri işleme faaliyetlerinde bulunması yönünde gerekli önlemleri almaktadır.
  • Şirketimizin veri sorumlusu olarak kişisel verileri işlerken uymak zorunda olduğu yükümlülükler ve bu konuda geliştirdiği hukuksal, idari ve teknik tedbirlere uyma zorunluluğu Şirketimizin tedarikçi, iş ortağı gibi çeşitli sıfatlarla ilişkide olduğu veri işleyen kurumlara veri işleme konusunda gerçekleştirdikleri faaliyetin niteliğiyle uyumlu bir şekilde sözleşmesel olarak yükletilmektedir.
  • Şirketimiz, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
  • Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Şirketin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.
  • Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.

   

  2.2.        VERİ          SAHİBİNİN          HAKLARININ      GÖZETİLMESİ;   BU          HAKLARIN           ŞİRKETİMİZE      İLETİLECEĞİ

  KANALLARIN YARATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

   

  Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. 

   

  Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak Şirketimize iletmeleri durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

  haklarına sahiptir.

   

  Kişisel Verilerinin Korunması Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, kişisel veri sahiplerinin yukarıda belirtilen haklarını kullanmakla ilgili taleplerini “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeleri gerekmektedir.

   

  Kişisel veri sahiplerinin yukarıda belirtilen haklarını kullanmaları için, kimliklerini tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istedikleri haklarına yönelik açıklamalarla birlikte taleplerini, Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklardan hangisinin kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Şirketimize iletmeleri; başvuruların daha hızlı ve etkili bir şekilde cevaplandırılmasını sağlayacaktır. 

   

  Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

   

  2.3.        ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

   

  KVK Kanunu ile bir takım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir.

   

  Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. 

   

  Şirketimiz tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler sağlanmaktadır.

   

  2.4.        KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ 

   

  Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında Şirketimizin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında sahip olduğu haklara ilişkin aydınlatma yapılmaktadır. 

   

  Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Şirketimiz bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. 

   

  Bunun yanında Şirketimiz KVK Kanundaki tüm hususlar ile başta “Hukuka ve Dürüstlük Kuralına” uygun kişisel veri işleme faaliyetinde bulunduğunu kişisel veri sahipleri ile ilgililere işbu Politika belgesi başta olmak üzere çeşitli kamuoyuna açık dokümanlarla duyurarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinde ilgilileri bilgilendirmeyi ve bu çerçevede hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlamaktadır. Ayrıca Şirketimiz ilgili kişilere; kişilerin “açık rıza” sına başvurduğu zamanlar başta olmak üzere kendi faaliyetleri ve kanundaki hususlar hakkında birçok farklı yöntemlerle de bilgilendirmede bulunmaktadır. 

   

   

  3.           BÖLÜM 3– KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

   

  Şirketimiz, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Şirketimiz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.

   

  Şirketimiz, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemektedir.

   

  Şirketimiz, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 10. Maddelerine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

   

  Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

   

  Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.

   

   

  3.1.             KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ

   

  3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

  Şirketimiz; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.

   

  3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama 

  Şirketimiz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır. 

   

  3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme  

  Şirketimiz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Şirketimiz, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır. 

   

  3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

  Şirketimiz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

   

  3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

   

  3.2.             KİŞİSEL VERİLERİN, KVK KANUNU’NUN 5İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARINDAN BİR VEYA BİRKAÇINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLENMESİ 

   

  Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa'nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Şirketimiz bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir. 

   

  Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıda yer alan şartlar uygulanır.

   

  Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen (Bkz. Bölüm 3.1.) genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

   

  • Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

  Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. 

   

  Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, müşteri, potansiyel müşteri ve ziyaretçilerden ilgili yöntemler ile açık rızaları alınmaktadır.

   

  • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

  Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.  

   

  Örnek: Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesi uyarınca fatura üzerinde ilgili kişinin adına yer verilmesi.

   

  • Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

  Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 

   

  Örnek: Baygınlık geçiren ziyaretçinin nüfus cüzdanı bilgilerinin şirket güvenlik görevlisi tarafından doktorlara iletilmesi.

   

  • Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. 

   

  Örnek: İş ortağı gerçek kişi ile akdedilen danışmanlık sözleşmesinin ifası için, danışmana ödeme yapılabilmesi amacıyla, danışmanın banka hesap bilgisinin elde edilmesi.

   

  • Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

  Şirketimizin veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

                   

  Örnek: Mahkeme kararıyla talep edilen bilgilerin mahkemeye sunulması.

  • Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

  Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir. 

                           

  Örnek: Çalışan adayının iletişim bilgilerini, iş başvurusu yapılmasına imkan veren internet sitelerinde yayımlanması. 

   

  • Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

   

  Örnek: İspat niteliği olan verilerin (örneğin bir faturanın) saklanması ve gerekli olduğu anda kullanılması.

   

  • Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

  Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 

   

  Örnek: Şirket’e ait bina ve tesislerde güvenlik amaçlı olarak kamera kaydı yapılması.

   

   

   

  3.3.             ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

   

  Şirketimiz tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır. 

   

  KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

   

  KVK Kanunu’na uygun bir biçimde Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir: 

  • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
  • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
   • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
   • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

   

  3.4.             KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

   

  Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (Koç Holding Şirketlerine, iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, sigorta şirketlerine, kamu kurum ve/veya kuruluşlara ve sair üçüncü kişilere) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8.

  maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. 

   

          (i)         Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

   

  Şirketimiz hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Şirketimiz tarafından kişisel veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılmaktadır. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. 

   

  4.                  BÖLÜM 4 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU,

  İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLANMA SÜRELERİ

   

  Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hangi kişisel veri sahibi gruplarının hangi kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini kişisel veri sahibine bildirmektedir. 

   

  4.1.             KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU

   

  Şirketimiz nezdinde; Şirketimizin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki süjelerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, KVK Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir. Bu kategorilerde işlenen kişisel verilerin işbu Politika kapsamında düzenlenen hangi veri sahipleriyle ilişkili olduğu da işbu Politika’nın 5. Bölümünde belirtilmektedir. 

   

  KİŞİSEL VERİ

  KATEGORİZASYONU

  KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA

  Kimlik Bilgisi

  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Ehliyet, Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Mesleki Kimlik, Şirket Kimliği, Evlilik Cüzdanı, Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Örneği gibi belgeler ile bu dokümanlarda yer alan tüm bilgiler

  İletişim Bilgisi 

  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; İkametgâh, telefon numarası, adres, email, adres kayıt sistemi gibi bilgiler

  Lokasyon Verisi

  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; çalışanın şirket iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, ürün ve hizmetlerinin kullanımı sırasında, şirket araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler; GPS lokasyon, gibi bilgiler.

  Müşteri Bilgisi

  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler

   

  Çalışan Adayı Bilgisi 

  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; şirketimizin işe alım faaliyetleri ve bu çerçevede yürüttüğü işlemler neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler

  Çalışan Bilgisi

  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişiler ile ilgili ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar çerçevesinde elde edilen ve üretilen bilgiler ile performanslarının ölçülmesi amacıyla işlenen ve üretilen kişisel veriler

  Yan Haklar ve

  Menfaatler Bilgisi

  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan diğer gerçek kişilere sunduğumuz ve sunacağımız yan-haklar ve menfaatlerin planlanması, bunlara hak kazanımla ilgili objektif kriterlerin belirlenmesi ve bunlara hak edişlerin takibi işin işlenen kişisel veriler

  Aile Bireyleri ve Yakın

  Bilgisi 

  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; Şirket iş birimleri tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde veya Şirketin ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkında elde edilen ve işlenen bilgiler

  Fiziksel Mekân

  Güvenlik Bilgisi 

  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b.

  Finansal Bilgi

  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirketin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler

  Özlük Bilgisi

  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri

  Özel Nitelikli Kişisel

  Veri 

  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler, ceza mahkumiyeti ve diğer alınan güvenlik tedbirleri, din ve üye olunan dernek bilgisi gibi)

  İşlem Güvenliği Bilgisi

  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde, ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz 

  Hukuki İşlem ve Uyum

  Bilgisi

  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Şirket’in politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel verileriniz 

  Denetim ve Teftiş

  Bilgisi

  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel verileriniz

   

  Pazarlama Bilgisi

  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler

  Talep/Şikâyet Yönetimi

  Bilgisi

  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

   

  4.2.             KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

  Şirket, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

  • Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş.’nin ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Kişisel verilerin DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
  • Kişisel verilerin işlenmesinin DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Kişisel verilerin kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; veri sahibinin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. tarafından işlenmesi,
  • Kişisel verilerin DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. tarafından işlenmesinin DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. veya veri sahiplerinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
  • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
  • DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,
  • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması,
  • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri açısından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesidir.

   

  Yukarıda belirtilen şartların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için Şirket kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır. 

   

  Bu çerçevede; Şirketimiz kişisel verileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki amaçlarla işleyebilmektedir: 

   

  • Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi olmak üzere; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kişisel

  veri sahiplerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların Şirketimizin iş birimleri tarafından yerine getirilmesi.

  • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, iş faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası olmak üzere; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi.
  • Personel temin süreçlerinin yürütülmesi, üretim için gerekli olan insan kaynakları ihtiyaçlarının planlanması ve icrası, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası, ücret yönetimi, yetenek- kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası olmak üzere; Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi.
  • Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası, hukuk işlerinin takibi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, olmak üzere; Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini.
  • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi olmak üzere; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması.

   

  Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVK Kanunu kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. tarafından kişisel veri sahibinin açık rızası temin edilmektedir.  

   

  Kişisel veri sahibinin açık rızasını vermemesi durumunda yukarıda amaçlara giren ilgili iş birimlerimizin tüm kişisel veri işleme faaliyetlerin yapılamaması değil; kişisel veri sahibinin veri işlemeye yönelik açık rızasına gerek olmayan faaliyetlerin yine yerine getirilebilmesi, fakat rıza gerektiren hususlarda kişisel veri işleme faaliyetlerinin yapılamayacağı anlamı çıkmalıdır. 

   

   

  4.3.             KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

   

  DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır. 

   

  Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş.’nin o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş.’nin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 8. Bölümünde yer verilmiştir.

   

  Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş.’nin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve

  TİCARET A.Ş.’ye yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

   

  5.       BÖLÜM 5 - DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. TARAFINDAN

  İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAHİPLERİNE İLİŞKİN KATEGORİZASYON

   

  DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş.  tarafından, aşağıda sıralanan kişisel veri sahibi kategorilerinin kişisel verileri işlenmekle birlikte, işbu Politika’nın uygulama kapsamı müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerle sınırlıdır.

   

  Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi faaliyetleri, DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası altında değerlendirilecektir. 

   

  DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. tarafından kişisel verileri işlenen kişilerin kategorileri yukarıda belirtilen kapsamda olmakla birlikte, bu kategorilerin dışında yer alan kişiler de KVK Kanunu kapsamında DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET

  A.Ş.’ye taleplerini yöneltebilecek olup; bu kişilerin talepleri de bu Politika kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

   

  Aşağıda işbu Politika kapsamında yer alan müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi, çalışan adayı, hissedar ve yönetim kurulu üyesi, işbirliği içerisinde olduğumuz kurumlardaki gerçek kişiler ve bu kişilerle ilişkili üçüncü kişiler kavramlarına açıklık getirilmektedir.  

   

   

   

   
    


   

  Kişisel Veri Sahibi Kategorisi

  Açıklaması

  Müşteri 

   

  Şirketimizle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan gerçek kişiler  

   

  Ziyaretçi 

   

  Şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler 

   

  Üçüncü Kişi

   

  Şirketimizin yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (Örn. Kefil, Refakatçi, Aile Bireyleri ve yakınlar, eski çalışan) veya bu Politika ve DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamına girmeyen diğer gerçek kişiler 

  Çalışan Adayı

   

  Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler

  Şirket Hissedarı

   

  Şirketimizin hissedarı gerçek kişiler

  Şirket Yetkilisi

   

  Şirketimizin yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler

  İşbirliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları,

  Hissedarları ve Yetkilileri

   

  Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler

   

   

  Aşağıdaki tabloda yukarıda belirtilen kişisel veri sahibi kategorileri ve bu kategoriler içerisindeki kişilerin hangi tip kişisel verilerin işlendiği detaylandırılmaktadır. 

  KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

  İLGİLİ     KİŞİSEL     VERİNİN     İLİŞKİLİ    OLDUĞU     VERİ      SAHİBİ

  KATEGORİSİ  

  Kimlik Bilgisi

  Çalışan Adaylarımız, Şirket Yetkilileri, Hissedarlar, Müşteriler, İş birliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları

  ve Yetkilileri,  Ziyaretçilerimiz ve Üçüncü Kişiler

  İletişim Bilgisi 

  Çalışan Adaylarımız, Şirket Yetkilileri, Hissedarlar, Müşteriler, İş birliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri, Ziyaretçilerimiz ve Üçüncü Kişiler

  Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi 

  Çalışan Adayı, Şirket Yetkilisi, Şirket Hissedarı, İş birliği İçerisinde

  Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri 

  Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi 

  Çalışan Adaylarımız, Şirket Yetkilileri, Hissedarlar, İş birliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve

  Yetkilileri, Müşteriler, Ziyaretçilerimiz ve Üçüncü Kişiler

  Finansal Bilgi

  Çalışan Adaylarımız, Şirket Yetkilileri, Müşteriler, Şirket Hissedarı, İş birliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları,

  Hissedarları ve Yetkilileri

  Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

  Şirket Yetkilileri, Şirket Hissedarı, Müşteriler, İş birliği İçerisinde

  Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri,

  İşlem Güvenliği Bilgisi

  Çalışan Adaylarımız, Şirket Yetkilileri, İş birliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri,

  Ziyaretçilerimiz 

  Özlük Bilgisi

  Çalışan Adaylarımız, Şirket Yetkilisi, İş birliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri,

  Hissedarları ve Yetkilileri, eski çalışan

  Özel Nitelikli Kişisel Veri 

  Çalışan Adaylarımız, Şirket Yetkilisi, İş birliği İçerisinde

  Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri

  Denetim ve Teftiş Bilgisi

  Müşteri, Şirket Yetkilisi, Hissedar, İş birliği İçerisinde Olduğumuz

  Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri,

  Çalışan Adayı Bilgisi

  Çalışan Adayı

  Çalışan Bilgisi

  İş birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Yetkilileri,

  Hissedarları

  Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi

  İş birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Yetkilileri

  Pazarlama Bilgisi

  Müşteri ve Üçüncü Kişiler

  Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi

  Müşteri, Çalışan Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilisi, Ziyaretçi, İş birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri, Üçüncü Kişi

   

   

  6.       BÖLÜM 6 – DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. TARAFINDAN KİŞİSEL

  VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI 

   

  DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş., KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.

   

  DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir: 

  • Koç Holding A.Ş. ve Topluluk Şirketlerine,
  • Şirket yetkililerine,
  • Şirket hissedarlarına,
  • İş Ortaklarına,
  • Tedarikçilere,
  • Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına
  • Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine

   

  Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir. 

   

   

   

  Veri Aktarımı Yapılabilecek

  Kişiler

  Tanımı

  Veri Aktarım Amacı

  İş Ortağı 

  DÜZEY TÜKETİM MALLARI

  SANAYİ PAZARLAMA ve

  TİCARET A.Ş.’nin ticari faaliyetlerini yürütürken ürün ve hizmetlerin satışı, tanıtımı ve pazarlaması, satış sonrası desteği, ortak müşteri bağlılığı programlarının yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı

  İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak.

   

   

  kurduğu tarafları tanımlamaktadır.

   

  Tedarikçi 

  DÜZEY TÜKETİM MALLARI

  SANAYİ PAZARLAMA ve

  TİCARET A.Ş.’nin ticari faaliyetlerini yürütürken Şirketimizin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak DÜZEY TÜKETİM MALLARI

  SANAYİ PAZARLAMA ve

  TİCARET A.Ş.’ye hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır. 

  Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ

  PAZARLAMA ve TİCARET

  A.Ş.’ye sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak. 

  Koç Holding A.Ş. ve Topluluk

  Şirketleri 

  Koç Holding A.Ş. ve bağlı şirketleri 

  Koç Topluluğu insan kaynakları politikaları ve stratejilerinin uygulanmasını temin etmekle sınırlı olarak.

  Hissedarlarımız 

  İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin ve denetim faaliyetlerinin tasarlanması konusunda yetkili olan hissedarlarımız   

  İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak.

  Şirket Yetkilileri

  Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkilendirilen kişiler

  Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak.

  Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

  İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları 

  İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak. 

  Hukuken Yetkili Özel Hukuk

  Kişileri 

  İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri 

  İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak.

   

  DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. tarafından gerçekleştirilen aktarımlarda Politika’nın 2. ve 3. Bölümlerinde düzenlenmiş hususlara uygun olarak hareket edilmektedir. 

   

   

  7.       BÖLÜM 7 – BİNA, TESİS GİRİŞLERİ İLE BİNA TESİS İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME

  FAALİYETLERİ İLE İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ 

   

  7.1.        DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş.BİNA, TESİS GİRİŞLERİNDE VE

  İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ 

   

  DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. tarafından bina, tesis girişlerinde ve tesis içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya, KVK Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir.

   

  Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Şirketimiz binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

   

  Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla Şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır.

   

  DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş., güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korunması amacını taşımakta olup bu kapsamda Şirketimiz Anayasa, KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmektedir.

   

  Şirketimizin bina, tesis girişlerinde ve tesis içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntü kayıtları alınmaktadır. Tüm kayıt ve izleme faaliyetleri Şirketimiz tarafından yapılmamakta ve bazı kamera kayıtları bina, tesis ve eklentilerin yer aldığı alanın güvenliğinden sorumlu yönetim birimleri tarafından yapılabilmektedir. Bu kayıtlara ilişkin bilgiler ilgili yönetim birimlerinden elde edilebilir. 

   

  Şirketimiz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, şirketin, müşterilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve müşterilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.

   

  Şirketimiz tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

   

  Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla; Şirketimiz tarafından Bina ve Tesislerimiz içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden Ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınabilmektedir.

   

  7.2.             İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ

   

  Şirketimiz sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla (Örn. çerezler-cookie gibi) site içerisindeki internet hareketleri kaydedilmektedir. 

   

  Şirketimizin yapmış olduğu bu faaliyetlere ilişkin kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı açıklamalar ilgili internet sitelerinin “İnternet Sitesi Gizlilik Politikası” metinleri içerisinde yer almaktadır. 

  8.       BÖLÜM 8- KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

   

  DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş.’nin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hâle getirir.

   

  8.1. DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş.’NİN KİŞİSEL VERİLERİ SİLME,

  YOK ETME VE ANONİMLEŞTİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

   

  Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş.’nin kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda Şirketimiz ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Şirket içerisinde gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak; bu konuda gerekli işleyiş mekanizmaları geliştirmiş olup; bu yükümlüklerine uygun davranmak üzere ilgili iş birimlerini eğitmekte, görevlendirme ve farkındalıklarını sağlamaktadır. 

   

  8.2.             KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ TEKNİKLERİ

   

  8.2.1    Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

   

  DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş., ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş.tarafından en çok kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

   

  • Fiziksel Olarak Yok Etme (Physical Destruction)

  Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.

   

  • Yazılımdan Güvenli Olarak Silme (Secure Deletion Software)

  Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak/erişilemeyecek biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

   

  • Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme (Sending to a Specialist for Secure Deletion)

  DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. bazı durumlarda kendi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak/erişilemeyecek biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.

   

  8.2.2    Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri

   

  Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir.

   

  KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVK Kanunu kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır. Anonim hale getirilerek işlenen kişisel veriler KVK Kanunu kapsamı dışında olacağından Politika’nın 2. Bölümünde düzenlenen haklar bu veriler için geçerli olmayacaktır. DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. tarafından en çok kullanılan anonimleştirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır.

   

  • Maskeleme (Masking)

  Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir. 

   

  Örnek: Kişisel veri sahibinin tanımlanmasını sağlayan isim, TC Kimlik No vb. bilginin çıkartılması yoluyla kişisel veri sahibinin tanımlanmasının imkânsız hale geldiği bir veri setine dönüştürülmesi.

   

  • Toplulaştırma (Aggregation)

  Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.

   

  Örnek: Çalışanların yaşlarını tek tek göstermeksizin X yaşında Z kadar çalışan bulunduğunun ortaya konulması.

   

  • Veri Türetme (Data Derivation)

  Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır.

   

  Örnek: Doğum tarihleri yerine yaşların belirtilmesi; açık adres yerine ikamet edilen bölgenin belirtilmesi.

   

  • Veri Karma (Data Shuffling, Permutation)

  Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır. 

   

  Örnek: Ses kayıtlarının niteliğinin ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi. 

  değiştirilerek

  sesler

  ile

  veri

  sahibi

  kişinin

   

   

  9.                  BÖLÜM  9– DİĞER HUSUSLAR 

  9.1. DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ DİĞER POLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ 

   

  Şirketin işbu Politika ile ortaya koymuş olduğu esasları; ilgili esasların icrasına yönelik ortaya koyduğu politika, prosedür ve uygulama rehberleri ile Şirket içerisinde uygulanmasını temin etmektedir. Kişisel verilerin korunması konusunda ortaya konulan politika, prosedür ve uygulama rehberleri ile Şirketin diğer alanlarda yürüttüğü temel politikalar, prosedürler ve uygulama rehberiyle de bağı kurularak, Şirketin benzer amaçlarla farklı politika esaslarıyla işlettiği süreçler arasında uyumluluk da sağlanmaktadır. 

   

  9.2. DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI YÖNETİŞİM YAPISI 

   

  Şirket bünyesinde işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikaları, prosedürleri ve uygulama rehberlerini yönetmek üzere, Şirket üst yönetiminin kararı gereğince “Kişisel Verilerin Korunması Komitesi” oluşturulmuştur. Bu komitenin görevleri aşağıda belirtilmektedir.

   

  • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili temel politikaları ve gerektiğinde değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak üzere üst yönetimin onayına sunmak.
  • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede şirket içi görevlendirmede bulunmak ve koordinasyonu sağlamak hususlarını üst yönetimin onayına sunmak.
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve yapılması gerekenleri üst yönetimin onayına sunmak; uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak.
  • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi konusunda Şirket içerisinde ve Şirketin iş ortakları nezdinde farkındalığı arttırmak.
  • Şirketin kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek; iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayını sunmak.
  • Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması konusunda eğitimler tasarlamak ve icra edilmesini sağlamak.
  • Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak.
  • Kişisel veri sahiplerinin; kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilenmelerini temin etmek üzere bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin icrasını koordine etmek.
  • Kişisel Verilerin Korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak Şirket içinde yapılması gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak.
  • Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ve Kurumu ile olan ilişkileri koordine etmek.
  • Şirket üst yönetiminin kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek.

  EK-1 TANIMLAR

   

  Açık Rıza

  :

  Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

  Anonim Hale Getirme

   

  :

  Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Ör: Maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi. 

  Kişisel Verilerin İşlenmesi

  :

  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

  Kişisel Veri Sahibi

  :

  Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; Müşteriler ve çalışanlar.

  Kişisel Veri

   

  :

  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası, banka hesap numarası vb.

  Veri İşleyen

   

  :

  Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir. Örneğin, Şirketimizin verilerini tutan bulut bilişim firması, talimatlar çerçevesinde arama yapan call-center firması vb.  

  Veri Sorumlusu

   

  :

  Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur. 

                   

  EK-2 KISALTMALAR

   

  KVK Kanunu

  :

  7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

  Anayasa

   

  :

  9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

  KVK Kurulu

  :

  Kişisel Verileri Koruma Kurulu

  KVK Kurumu

  :

  Kişisel Verileri Koruma Kurumu

  Politika

  :

  DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş.

  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

  Şirket

  :

  DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş.

  Türk Ceza Kanunu

  :

  12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.

   

   

   

                   

  EK-3 KVK KANUNU’NUN UYGULANMASI BAKIMINDAN ÖNEM ARZ EDEN TARİHLER

   

  7 Nisan 2016 

  7 Nisan 2016 tarihi itibarıyla Şirketimiz aşağıdaki yükümlülüklere uygun hareket etmektedir:

  (i)      Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili genel kurallar ve ilkeler

  (ii)    Kişisel veri sahiplerinin aydınlatılmasına ilişkin yükümlülükler

  (iii)   Veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yükümlülükler

   

  7 Ekim 2016 

  7 Ekim 2016 tarihi itibarıyla aşağıda sıralanan düzenlemeler yürürlüğe girecek ve Şirketimiz bu düzenlemelere uygun hareket edecektir:

  (i)      Kişisel verilerin üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümler

  (ii)    Kişisel verinin sahibi olan kişisel veri sahibinin, Şirketimize başvuru karşı haklarını (kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, bilgi talep etme, aktarıldığı kişileri öğrenme, düzeltme talep etme) kullanmasını ve KVK Kurulu'na şikâyette bulunmasına ilişkin düzenlemeler

   

  7 Nisan 2017

  7 Nisan 2017 tarihi itibarıyla;

  (i)      7 Nisan 2016 tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış rızalar, kişisel veri sahibi tarafından aksine bir beyanda bulunulmaması halinde KVK Kanunu’na uygun kabul edilecektir.

  (ii)    KVK Kanunu’na ilişkin Yönetmelikler yürürlüğe girecektir ve Şirketimiz bu düzenlemelere uygun hareket edecektir.

   

  7 Nisan 2018

  7 Nisan 2016 tarihinden önce işlenmiş kişisel veriler, 7 Nisan 2018 tarihine kadar Şirketimiz tarafından KVK Kanun'a uyumlu hale getirilecek, silinecek veya anonim hale getirilecektir.

   

   

                   

  EK-4 ÇALIŞAN ADAYLARININ VE İŞ ORTAKLARI ÇALIŞANLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

   

  KİŞİSEL VERİ

  SAHİBİ

   

  KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

  HAKLARIN KULLANILMASI

  VE BAŞVURU

  Çalışan

  Adayları

  Çalışan adaylarının işe alım sürecinde toplanan kişisel verileri ile işin niteliğine göre toplanan özel nitelikli kişisel verileri, Şirketimiz tarafından; Şirketimizin insan kaynakları politikasının belirlediği faaliyetlerin icrası, işe alım, işbu Politikada belirtilen amaçların yanında; çalışan adaylarının kişisel verileri ayrıca aşağıda da sıralanan amaçlarla işlenmektedir: 

  •       Adayın niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,

  •       Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak,

  •       Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan yurtiçinde veya yurtdışında açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek,

  •       İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak,

  •       Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek.

   

  Çalışan adaylarının kişisel verileri aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilmektedir:

  •       Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu;

  •       Adayların şirketimize e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler,

  •       İstihdam veya danışmanlık şirketleri;

  Çalışan adayları da veri sahibi olmalarından kaynaklanan hakları ile ilgili taleplerini, Şirketimize, bu Politika’nın 2.2.  Bölümde açıklanan yöntemle iletebileceklerdir.

   

  •       Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında,

  •       Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile şirketimiz tarafından yapılan araştırmalar,

  •       Tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri.

   

  İş Ortaklarının

  Çalışanları

  Şirketimiz, iş ortakları ile kurmuş olduğu ticari faaliyetlerin yerine getirilmesi kapsamında, iş ortakların çalışanlarına ilişkin kişisel verileri işbu Politikada belirtilen amaçlar ile Şirketimizin İnsan kaynakları politikasının icrası ile; Şirketimizin ve iş birliği içerisinde olduğumuz kişilerin ticari ve hukuki güvenliğini temini amaçları başta olmak üzere işbu Politikada belirtilen diğer amaçlar dahilinde işleyebilmektedir. 

  İş Ortaklarının Çalışanları, veri sahibi olmalarından kaynaklanan hakları ile ilgili taleplerini, Şirketimize, bu Politika’nın 2.2. Bölümde açıklanan yöntemle iletebileceklerdir.